سازمان آب و برق خوزستان؛ علی غلامعلی نژاد گفت: با اقدامات شبانه روزی امور آب جنوب شرق (امیدیه)، در راستای مصوبات خشکسالی و ممنوعیت کشت تابستانه و هماهنگی انجام شده توسط امور آب شهرستان امیدیه و حریم بانی سازمان، موتور تلمبه هایی که اقدام به برداشت آب از رودخانه های زهره و جراحی نمودند جمع […]

 سازمان آب و برق خوزستان؛ علی غلامعلی نژاد گفت: با اقدامات شبانه روزی امور آب جنوب شرق (امیدیه)، در راستای مصوبات خشکسالی و ممنوعیت کشت تابستانه و هماهنگی انجام شده توسط امور آب شهرستان امیدیه و حریم بانی سازمان، موتور تلمبه هایی که اقدام به برداشت آب از رودخانه های زهره و جراحی نمودند جمع آوری و پلمپ شدند.

وی افزود: این اقدامات شبانه روزی توسط تمامی امور آب ها و شرکت های تابعه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.