روابط عمومی شرکت کرخه و شاور: مسعود صادقی مدیرعامل این شرکت پس از حضور در جلسه شورای تامین شهرستان شوش که بمنظور مسائل امنیتی و حفاظت از تاسیسات و ابنیه‌ی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شده بود به همراه محمد کعب عمیر از سد های خیرآباد، شاوور و مسیر نهر سلائمی و پل ترافیکی […]

روابط عمومی شرکت کرخه و شاور: مسعود صادقی مدیرعامل این شرکت پس از حضور در جلسه شورای تامین شهرستان شوش که بمنظور مسائل امنیتی و حفاظت از تاسیسات و ابنیه‌ی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شده بود به همراه محمد کعب عمیر از سد های خیرآباد، شاوور و مسیر نهر سلائمی و پل ترافیکی شاوور به عنوان محل ورودی آب شبکه‌ی آبیاری شاوور  بازدید کردند.

در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور بر لزوم ایجاد هر چه بیشتر نظم و انضباط جهت مدیریت آب و توزیع عادلانه آن در شرایط فعلی تاکید کرد.

شایان ذکر است این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت آب در شرایط خشکسالی و همچنین وضعیت تامین آب اراضی این محدوده از شبکه صورت گرفت.

 سازمان آب و برق خوزستان،