ترویج کشت های کم آب بر در رامشیر دوره های ترویجی کشت های جایگزین ومقاوم به تنش خشکی در رامشیر برگزار شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر گفت : کلاس های ترویجی ممنوعیت کشت برنج و ترویج کشت های جایگزین ومقاوم به تنش خشکی دررامشیر برگزار شد. هنرمندیان افزود: باتوجه به کمبود شدید آب ذخیره […]

ترویج کشت های کم آب بر در رامشیر

دوره های ترویجی کشت های جایگزین ومقاوم به تنش خشکی در رامشیر برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر گفت : کلاس های ترویجی ممنوعیت کشت برنج و ترویج کشت های جایگزین ومقاوم به تنش خشکی دررامشیر برگزار شد.

هنرمندیان افزود: باتوجه به کمبود شدید آب ذخیره پشت سدها و همچنین اولویت بندی آب شامل تامین آب آشامیدنی، آب احشام و در مرحله آخر آب کشاورزی توصیه ما به کشاورزان منطقه این است که به منظور جلوگیری از قطع شدن معیشت خود، کشت‌های جایگزین شلتوک را مدنظر قرار دهند تا از حمایت سازمان جهاد کشاورزی نیز برخوردار باشند.

وی ادامه داد :درصد حجم کل آب موجود نسبت به سال‌های قبل بسیار پایین‌تر است و کشاورزان باید این وضعیت را درک و از کشت محصولات آب بر به خصوص برنج به شدت پرهیز کنند.

هنرمندیان در پایان اظهار داشت : هدف از برگزاری کلاس های ترویجی ممنوعیت کشت برنج وکشت های جایگزین ومقاوم به تنش خشکی براساس مصوبه کشت شلتوک براساس مصوبه ستاد بحران به دلیل کاهش نزولات آسمانی وآورد رودخانه ها وتوصیه های فنی درارتباط باالگوی کشت های جایگزین و به صرفه کنجد جبوبات ذرت سورگوم سویا در تاریخ کشت های منطقه می باشد.