سازمان آب و برق خوزستان، ابراهیم ممبینی، بازرس کل استان خوزستان به همراه سربازرسان استان، ضمن بازدید از رصدخانه آب و انرژی، از آخرین وضعیت منابع آب استان شامل مخازن سدها، رودخانه ها و تالاب هورالعظیم مطلع شدند. فرهاد ایزدجو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، ضمن معرفی سامانه های طراحی شده جهت مدیریت ریسک خشکسالی […]

 سازمان آب و برق خوزستان، ابراهیم ممبینی، بازرس کل استان خوزستان به همراه سربازرسان استان، ضمن بازدید از رصدخانه آب و انرژی، از آخرین وضعیت منابع آب استان شامل مخازن سدها، رودخانه ها و تالاب هورالعظیم مطلع شدند.

فرهاد ایزدجو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، ضمن معرفی سامانه های طراحی شده جهت مدیریت ریسک خشکسالی و مدیریت مصارف رودخانه، نحوه مدیریت مصرف و کنترل برداشت آب مطابق با آستانه های تعیین شده در نقاط کلیدی استان را تشریح کرد.

در این بازدید، بازرس کل استان خوزستان و هیئت همراه با سایر سامانه های پشتیبان تصمیم مدیریت مخاطرات آبی نظیر سامانه های هواشناسی، پیش بینی و روندیابی جریان، سامانه اطلاعات مکانی، سامانه تعاملی تحلیل منابع آب و سامانه صحت سنجی داده و اطلاعات منابع آب و انرژی آشنا شدند.

همچنین به دلیل حساسیت وضعیت تالاب هورالعظیم، به طور ویژه روند تغییرات سطح و محدوده تالاب با استفاده از تصاویر ماهواره ای از سال ۱۳۷۰ تاکنون و حق آبه واقعی تامین شده ورودی به تالاب مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت توسعه کشت شلتوک در حاشیه رودخانه کرخه با استفاده از تصاویر ماهواره ای از دیگر موارد انجام گرفته در این بازدید بود.

در پایان بازدید، مقرر شد بازدید میدانی از رودخانه کرخه و تالاب هورالعظیم به همراه کارشناسان مطلع سازمان آب و برق خوزستان در روزهای آتی صورت پذیرد.