سازمان آب و برق خوزستان، مصطفی معصومی، ضمن اعلام این خبر گفت: با عنایت به راهبرد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر استفاده از توان فنی کارشناسان داخلی جهت تولید سامانه های نرم افزاری موردنیاز، سامانه اطلاع رسانی رصدخانه آب و انرژی جهت خودکارسازی تولید و ارسال اطلاعات موردنیاز تصمیم گیری ذینفعان، مدیران […]

سازمان آب و برق خوزستان، مصطفی معصومی، ضمن اعلام این خبر گفت: با عنایت به راهبرد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر استفاده از توان فنی کارشناسان داخلی جهت تولید سامانه های نرم افزاری موردنیاز، سامانه اطلاع رسانی رصدخانه آب و انرژی جهت خودکارسازی تولید و ارسال اطلاعات موردنیاز تصمیم گیری ذینفعان، مدیران و کارشناسان بخش های تخصصی، طراحی و پیاده سازی شد.

مدیر رصدخانه آب و انرژی افزود: در این سامانه امکان انتخاب حوضه های آبریز مختلف وجود دارد و با توجه به نیاز هر ذینفع، اطلاعات مربوط به پارامترهای مختلف از قبیل EC، جریان آب (دبی)، بارندگی، اطلاعات سد و نیروگاه و همچنین اطلاعات مربوط به نقاط کلیدی مدیریت ریسک خشکسالی قابل انتخاب است.

معصومی افزود: پس از تولید اطلاعات موردنیاز، امکان انتخاب گروه های مختلف دریافت کننده و ارسال اطلاعات با توجه به نیاز وجود دارد. در حال حاضر ارسال اطلاعات از طریق سامانه پیامک سازمان به دریافت کنندگان اطلاعات صورت می پذیرد.

گفتنی است ارسال اطلاعات از طریق پست الکترونیکی سازمانی از برنامه های توسعه ای سامانه اطلاع رسانی رصدخانه آب و انرژی می باشد.