سازمان آب و برق خوزستان،”سید حمید صالحی” ضمن اعلام این خبر گفت: پیشرفت هر سازمانی در گرو  موفقیت نیروی انسانی است و موفقیت نیروی انسانی  زمانی محقق میشود که از سلامت روانی و جسمانی مناسب برخوردار باشد. لذا بر اساس این نیاز، یک طرح پژوهشی با عنوان، “ارتقای بهداشت روانی محیط کار (تهیه شناسنامه بهداشت […]

سازمان آب و برق خوزستان،”سید حمید صالحی” ضمن اعلام این خبر گفت: پیشرفت هر سازمانی در گرو  موفقیت نیروی انسانی است و موفقیت نیروی انسانی  زمانی محقق میشود که از سلامت روانی و جسمانی مناسب برخوردار باشد. لذا بر اساس این نیاز، یک طرح پژوهشی با عنوان، “ارتقای بهداشت روانی محیط کار (تهیه شناسنامه بهداشت سلامت روانی) کارکنان شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون سه”، در سطح حرفه ای توسط یک تیم تخصصی اجرا گردید.

“مهرداد عسگری”، رییس اداره آموزش و پژوهش شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون سه نیز در این مورد گفت: در این فرآیند ابعاد شخصیتی کارکنان با تستهای استاندارد روانشناسی مورد پایش قرار گرفت و همچنین از دستگاه نوروفیدبک و چندین متخصص روانشناس جهت تحلیل نتایج داده های روانشناسی و اراِئه راهکارهای مناسب فردی و عمومی استفاده گردید.