به گزارش راه بهارستان بر اساس ارزیابی به عمل آمده توسط مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت در راستای ارزیابی سالیانه ، سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان موفق به کسب رتبه عالی در کشور شده است. وزارت صمت در راستای ارزیابی سالیانه اجرای برنامه های تحول اداری سال ۱۳۹۹ که شامل تحول […]

به گزارش راه بهارستان بر اساس ارزیابی به عمل آمده توسط مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت در راستای ارزیابی سالیانه ، سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان موفق به کسب رتبه عالی در کشور شده است.

وزارت صمت در راستای ارزیابی سالیانه اجرای برنامه های تحول اداری سال ۱۳۹۹ که شامل تحول سازمانی ، آموزش ، بهسازی و سرمایه نیروی انسانی ،بهبود سیستمها و ارتقا بهره وری انجام گرفته است.

سازمان صمت خوزستان در کنار وظایف و ماموریت هایی که انجام می دهد تلاش دارد تا در بخش های مختلف دیگر نیز حضور فعال داشته باشد.

پیش از این نیز سازمان صمت خوزستان رتبه نخست استان و رتبه پنج کشور در بخش رسیدگی به مشکلات مردم را کسب نموده است.

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان