عملیات کشت تابستانه در شهرستان اهواز آغاز شده است.

به گزارش راه بهارستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز گفت: عملیات کشت تابستانه در این شهرستان آغاز شده است.

غانمی افزود: تاکنون در سطح ۱۱۵ هکتار لوبیا، ۷۰ هکتار ماش، ۴۰ هکتار کنجد، ۴۵ هکتار سورگوم و ۷۵ هکتار سبزی و صیفی کشت شده است.

منبع:روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان