سازمان آب و برق خوزستان، “علی شریفی” در تشریح آخرین وضعیت حوضه آبریز کارون بزرگ گفت :بارش حوضه آبریز کارون بزرگ نسبت به وضعیت نرمال ۳۸ درصد کاهش داشته است..میزان ورودی آب به مخزن سد دز از ابتدای سال آبی تاکنون ۵۳ درصد نسبت به وضعیت نرمال کاهش داشته است. همچنین میزان ورودی آب به […]

سازمان آب و برق خوزستان، “علی شریفی” در تشریح آخرین وضعیت حوضه آبریز کارون بزرگ گفت :بارش حوضه آبریز کارون بزرگ نسبت به وضعیت نرمال ۳۸ درصد کاهش داشته است..میزان ورودی آب به مخزن سد دز از ابتدای سال آبی تاکنون ۵۳ درصد نسبت به وضعیت نرمال کاهش داشته است. همچنین میزان ورودی آب به مخزن سد دز در فصل بهار کمترین مقدار در ۵۰ سال اخیر بوده است.

وی افزود:میزان ورودی آب به زنجیره مخازن کارون  از ابتدای سال آبی تاکنون ۳۴ درصد نسبت به وضعیت نرمال کاهش داشته است.

مدیر برنامه ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان به آخرین وضعیت حوضه آبریز کرخه نیز اشاره کرد و گفت:بارش حوضه آبریز کرخه نسبت به وضعیت نرمال ۳۱ درصد کاهش داشته است و همچنین میزان ورودی آب به مخزن سد کرخه از ابتدای سال آبی تاکنون ۴۸ درصد نسبت به وضعیت نرمال کاهش داشته است.

شریفی از کاهش آوردها حوضه آبریز زهره-جراحی خبر داد و افزود:بارش حوضه آبریز مارون نسبت به وضعیت نرمال ۱۵ درصد کاهش داشته است.میزان ورودی آب به مخزن سد مارون از ابتدای سال آبی تاکنون ۴۰ درصد نسبت به وضعیت نرمال کاهش داشته است و میزان ورودی به مخزن سد جره از ابتدای سال آبی تاکنون ۵۴ درصد نسبت به وضعیت نرمال کاهش داشته است.