در جلسه روز گذشته هیأت نظارت بر مطبوعات با درخواست انتشار ماهنامه چاپی «ایفا» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی عارف دورقی موافقت شد. پیش از این مجوز پایگاه خبری «ایفانیوز» در سال ۹۸ توسط هیات نظارت بر مطبوعات صادر شده بود. ایفا

 

در جلسه روز گذشته هیأت نظارت بر مطبوعات با درخواست انتشار ماهنامه چاپی «ایفا» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی عارف دورقی موافقت شد. پیش از این مجوز پایگاه خبری «ایفانیوز» در سال ۹۸ توسط هیات نظارت بر مطبوعات صادر شده بود. ایفا