افزایش ظرفیت تولید و انتقال برق نیشکری با راه‌اندازی ۲۲ دیزل ژنراتور قابل ذکراست با اضافه شدن دیزل ژنراتورها ظرفیت تولید وانتقال برق نیشکر افزایش می یابد.

افزایش ظرفیت تولید و انتقال برق نیشکری با راه‌اندازی ۲۲ دیزل ژنراتور قابل ذکراست با اضافه شدن دیزل ژنراتورها ظرفیت تولید وانتقال برق نیشکر افزایش می یابد.