مدیرعامل در حاشیه این بازدید با کارگران تلاشگر هر دو بخش دیدار و گفت و گو کرد و از نزدیک مشکلات و پیشنهادات آنان را جویا شد. شایان ذکر است، در این بازدید سعید قاسم زاده معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و محمود لندی معاون بهره برداری، مدیرعامل را همراهی کردند.

مدیرعامل در حاشیه این بازدید با کارگران تلاشگر هر دو بخش دیدار و گفت و گو کرد و از نزدیک مشکلات و پیشنهادات آنان را جویا شد.

شایان ذکر است، در این بازدید سعید قاسم زاده معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و محمود لندی معاون بهره برداری، مدیرعامل را همراهی کردند.