واگذاری غرف بازارچه جوادالائمه سازمان ساماندهی مشاغل شهری از طریق مزایده به گزارش راه بهارستان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ،این سازمان در نظر دارد واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جوادالائمه واقع در ورودی فاز یک پادادشهر را از طریق مزایده حضوری واگذار نماید . لذا اسناد مزایده تا پایان وقت اداری […]

واگذاری غرف بازارچه جوادالائمه سازمان ساماندهی مشاغل شهری از طریق مزایده

به گزارش راه بهارستان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ،این سازمان در نظر دارد واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جوادالائمه واقع در ورودی فاز یک پادادشهر را از طریق مزایده حضوری واگذار نماید .

لذا اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ توسط واحد حقوقی و قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم به متقاضیان واجد شرایط تسلیم می شود .

منبع شهرداری اهواز