رئیس اتاق بازرگانی اهواز مطرح کرد : صادرات خوزستان تحت تاثیر رفتارهای انحصارطلبانه شرکتهای سیمان


رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به رفتارهای انحصارطلبانه شرکتهای سیمان در معاملات
کلینکر، گفت: این شرایط، توسعه صادرات غیر نفتی استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش راه بهارستان، شهلا عموری ، با اشاره به اعتراض فعاالن بخش خصوصی نسبت به رفتارهای انحصارطلبانه شرکتهای سیمان در
معامالت کلینکر اظهار کرد: شرکتهای سیمانی استان خوزستان باید برابر با قوانین رایج در زمینه حمایت از بخش خصوصی، محصوالت صادراتی خود را خارج از
فضای انحصاری به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی، توسعه صادرات غیر نفتی استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: شرکتهای سیمان باید توجه داشته باشند که تولیدکنندگان
در قبال خریدار، تعهداتی دارند که از جمله آن تحویل کاال در محل مورد نظر مشتری است و این موضوع در زمان عقد قرارداد باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: اختصاص انحصاری کاال جهت تخلیه و بارگیری محصوالت سیمانی در شرکت توسعه صادرات، برابر با قوانین حاکم بر شورای رقابت،
دارای ایراداتی است و باید اصالح شود.
عموری بیان کرد: در راستای حمایت از شرکتهای لجستیکی فعال در مرز شلمچه، پیشنهاد میشود که برای تخلیه و بارگیری سیمان در این واحدها، با حکمیت اتاق
بازرگانی اهواز، نظام ارجاع کار اعمال و اجرا شود تا شاهد بهبود روند صادرات این کاال از مرزهای خوزستان باشیم.

منبع:روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز