قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه پارسال کشور رعایت ۸۵ درصدی شیوهنامه های بهداشتی را داشتیم، گفت: امیدواریم امسال رعایت شیوهنامه ها به بیش از ۹۰ درصد برسد.


به گزارش راه بهارستان،حجت االسلام روح الله حریزاوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب
شبکه دو سیما با اشاره به اینکه پارسال تجربه خوبی اتفاق افتاد و راه میانبری برای جمع شدن میان سلامت و معنویت پیدا شد، افزود: شیوه نامه های
تدوین شده پارسال، امسال ارتقا یافته و دقیقتر شده است و توجیه و آموزش متولیان مراسم مذهبی انجام شد.
او ادامه داد: ۴۰ روز پیش از حلول ماه محرم، آموزشهای الزم به واعظان، مبلغان، مداحان، شعرا و مسئوالن هیأتها داده شد.
حریزاوی افزود: امیدواریم این عوامل موجب شود کارنامه امسال از پارسال از نظر رعایت شیوه نامه های بهداشتی، بهتر شود.
او با اشاره به اینکه اکنون رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محله های عمومی از جمله بازار و حمل و نقل به ۴۰ درصد کاهش یافته است، گفت:، اما در
محافل دینی به علت تقید به موازین شرعی و احکام حکومتی، شاهد رعایت ۲ برابری هستیم.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی گفت: توصیه ما به هیئتها و محافل مذهبی این است که حتیاالمکان، برنامهها را در هوای خنک شب و در فضای
باز انجام دهند، زیرا در این شرایط احتمال ابتالء و انتقال، حداقلی و غیرقابل اعتناست.
حجت االسالم روح الله حریزاوی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری مراسم ایام محرم افزود: شیوه نامه های
امسال چند رکن دارد از جمله اینکه مجوز برگزاری مراسم در مکان مسقف در مناطق گرمسیری به شرط یک سوم جمعیت و سقف باالی ۶ متر و به شرط
تهویه خوب و ورود و خروج تدریجی مردم و زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی با اولویت برگزاری مراسم در فضای باز داده شده است.
او ادامه داد: امسال بر اساس شیوه نامه های تدوین شده، توزیع مواد غذایی به شکل باز، ممنوع شده و مجوز ایستگاههای صلواتی به موکب سلامت،
تبدیل شده است؛ ماسک، مواد ضدعفونی کننده و مواد غذایی بسته بندی شده توزیع میشود.
حریزاوی اضافه کرد: سقف مدت زمان برگزاری مراسم مانند پارسال، دو ساعت است و حرکت دستههای عزاداری که پارسال ممنوع شده بود به دسته
رویهای محلی، تغییر کرده است.
وی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد شهرستانها از نظر کرونا، قرمز هستند بقیه هم قرمز، تلقی میشوند بنابراین دستورالعمل یکسان برای همه
ابالغ شده و محدودیتها یکپارچه است.
حریزاوی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی، مسئول اجرای شیوه نامه های بهداشتی در برگزاری مراسم هاست، گفت: حدود ۲۰ دستگاه همکار با
۰۸:۴۱
سازمان هستند.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه مردم میتوانند از طریق سامانه »بیرق«, تخلف هیئتها را در رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی
گزارش کنند، افزود: پارسال مجوز ۱۵ هیئت را از ۴۵ هزار هیئتی که تا شب قبل از محرم پارسال مجوز گرفتند به علت رعایت نکردن شیوه نامه های
بهداشتی، لغو کردیم و حدود ۵۰۰ هیئت، تذکر گرفتند.
حجت السلام حریزاوی اضافه کرد: امسال حدود ۱۰۵ هزار هیئت داریم.
وی با اشاره به اینکه نباید محرم هراسی کنیم، گفت: برخی افراد در فضای مجازی، نگرانیهایی را مطرح میکنند در حالی که واقعیت این گونه نیست و
شیوه نامه های بهداشتی در مراسم، رعایت حداکثری میشود.
حجت السلام حریزاوی گفت: از بدو شیوع کرونا، هجمههایی علیه مراسم مذهبی توسط دشمن طراحی شد، اما رعایت شیوه نامه ها در مراسم ها موجب
کم اثر شدن این هجمه ها شد؛ گرچه دشمن طراحیهای جدیدی را دارد و در داخل هم عدهای همراهی میکنند.
وی افزود: به دوگانگی در تصمیمات اعتراض داریم و دولت گذشته باید پاسخ دهد و انتظار داریم این دوگانگی در دولت جدید، مرتفع و تصمیمات،
یکپارچه شود.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مفاد شیوه نامه ها در بقاع متبرکه هم رعایت و دسته رویها به شکل محلی برگزار میشود.
حریزاوی با بیان اینکه پارسال پویش »هر خانه یک حسینیه« را به پیشنهاد وزارت بهداشت، پیگیری کردیم، افزود: رسانه ملی هم در این زمینه، بسیار
کمک کرد؛ امسال هم این پویش برقرار است و »هر خانه یک پرچم« به آن اضافه شده است.
وی ادامه داد: نرم افزارهایی مانند »تکیه«، »هیئت آنالین«، »خیمه گاه« و چند مجموعه دیگر هم فعال هستند.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی گفت: جدول پخش زندههای مراسم نیز در صدا و سیما اعالم شده است.
حجت السلام حریزاوی افزود: پارسال با همکاری دو اپراتور پرمشتری کشور، ترافیک رایگان را داشتیم و امسال هم در برخی نرم افزارها، ترافیک رایگان
داریم.

منبع:روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از صداوسیما