رییس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی گفت: در حال حاضر عالوه بر مشکل تولید اکسیژن، با کمبود سیلندر اکسیژن هم مواجه هستیم که به معضل بزرگی تبدیل شده است. به گزارش راه بهارستان پیکان کالنتری در مورد آخرین وضعیت تولید و توزیع گازهای طبی و صنعتی اظهار داشت: با توجه به شیوع موج پنجم […]

رییس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی گفت: در حال حاضر عالوه بر مشکل تولید اکسیژن، با کمبود سیلندر اکسیژن هم مواجه هستیم که به
معضل بزرگی تبدیل شده است.
به گزارش راه بهارستان پیکان کالنتری در مورد آخرین وضعیت تولید و توزیع گازهای طبی و صنعتی اظهار
داشت: با توجه به شیوع موج پنجم کرونا، میزان تقاضای گازهای طبی و اکسیژن در بعضی مناطق نسبت به قبل از شیوع موج ۵.۴ تا ۵ برابر بیشتر شده
است و طی دو سه روز گذشته حجم تقاضا باالتر هم رفته است؛ این در حالی است که ظرفیت تولید ثابت است و نمیتوان بدون زیرساخت و امکانات،
تولید را بیش از این افزایش داد.
کمبود سیلندر اکسیژن تبدیل به معضل شده است
رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی افزود: عالوه بر این، تولیدکنندگان مشکل کمبود سیلندر اکسیژن هم دارند و این موضوع تبدیل به معضل
شده است؛ در حال حاضر سیلندر ۴۰ لیتری و ۱۰ لیتری به سختی یافت میشود. جمعی از خیرین میخواستند ۱۰ هزار سیلندر برای مراکز درمانی بخرند اما
متأسفانه به نتیجه نرسید. ما چند تولیدکننده داخلی سیلندر داریم که آنها هم ظرفیت محدودی برای تولید دارند. البته روز گذشته قرار شد تمهیداتی
اندیشیده شود تا تولید سیلندر افزایش یابد.
وی در مورد میزان تولید اکسیژن در کشور، گفت: هنوز وزارت صمت در مورد آمار دقیق تولید اکسیژن در کشور اظهارنظری نکرده است. ما چندین بار
مکاتبه کردیم که آمار تولید را بدهند اما خبری نشد. در حال حاضر در استانهای تهران، گیالن، مازندران، خراسان رضوی مشکل کمبود اکسیژن داریم.
وضعیت قیمت اکسیژن
کالنتری در مورد قیمت اکسیژن گفت: برای بازنگری در قیمت مصوب و افزایش نرخ درخواست داده بودیم اما با توجه به اینکه اکسیژن در اولویت نرخ
گذاری دولت نیست، واحدها راسا اقدام به افزایش قیمت کردند.
۰۹:۴۴
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ۲۰۲۱/۱۶/۸
https://www.ahvazccim.com/news/705/None 2/3
وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی فعلی نمیتوان فقط به چند واحدی که مجوز گاز اکسیژن طبی دارند بسنده کرد و واحدهای اکسیژِن صنعتی ساز نیز
باید اکسیژن طبی تولید کنند، تصریح کرد: ماه پیش نامهای به سازمان غذا و دارو ارسال و درخواست کردیم نرخ را اعالم کنند؛ ما به سازمان گفتیم که اگر
تا ۱۵ تیر نرخ را اعالم نکنند واحدهای تولیدکننده گاز صنعتی در این رابطه تصمیم میگیرند زیرا این واحدها خودشان میتوانند تصمیم بگیرند که
اکسیژن را به بخش طبی بدهند یا بخش صنعتی.
رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی افزود: با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو تاکنون به درخواست ما توجه نکرده است، واحدها راسا اقدام به
افزایش قیمت کردند. در حال حاضر هر کیلوگرم اکسیژن مایع با خلوص ۹۹ درصد درب کارخانه ۵۰۰,۳ناموتاست که با قیمت ۴۳۰۰ تا ۵۰۰,۴ناموتبه
دست مصرف کننده میرسد.
کالنتری در مورد صادرات اکسیژن، اظهار داشت: طبق مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، صادرات اکسیژن ممنوع است اما
فیلمهایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد اکسیژن مایع به عراق صادر میشود، ما پیگیری کردیم ولی به نتیجهای نرسیدیم.
وی افزود: تقاضا از کشورهای دیگر همچون پاکستان داریم اما به صورت رسمی اکسیژنی صادر نمیشود. اگر صادراتی در حال انجام است، اتحادیه در
جریان نیست.

منبع روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز