بسیج در شهرستان هایی که اتحادیه دامداری وجود ندارد در توزیع نهاده های دامی یاور سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود به گزارش راه بهارستان: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان در جلسه کمیته راهبردی پایش نهاده هابا بیان اینکه در حال حاضر کنسانتره دامی بصورت رایگان بین دامداران استان در حال توزیع می باشد   گفت: […]

بسیج در شهرستان هایی که اتحادیه دامداری وجود ندارد در توزیع نهاده های دامی یاور سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود
به گزارش راه بهارستان: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان در جلسه کمیته راهبردی پایش نهاده هابا بیان اینکه در حال حاضر کنسانتره دامی بصورت رایگان بین دامداران استان در حال توزیع می باشد   گفت: توزیع کنستانتره و نهاده دامی توسط اتحادیه دامداران که کارگزار اصلی می باشد صورت می گیرد
عبدالامیر نیرومند افزود:ستاد مرکزی راهیان نور و بسیج طی مکاتباتی در خواست داده اند در توزیع کنسانتره و نهاده های دامی در کنار سازمان قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در برخی شهرستان ها اتحادیه دامداری وجود ندارد اظهار داشت: می توان در این شهرستان ها از ظرفیت بسیج و راهیان نور استفاده کرد مشروط بر اینکه اطلاعاتی از جمله مشخصات عامل توزیع ،کد انبار، ماشین توزیع و …قبل از توزیع مشخص و ثبت شود
نیرومند ادامه داد: برای توزیع کنستانتره دامی ارگان های مردمی مذکور باید عامل را به اتحادیه دامداران(کارگزار اصلی) معرفی کنند و کنسانتره را با نظارت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدون دریافت هیچ وجهی بین دامداران توزیع کنند.
وی تصریح نمود: در توزیع نهاده های دامی نیز این نهادهای مردمی بدون دریافت کارمزد می توانند با نظارت اتحادیه دامداران در این کار شرکت کنند.
نیرومند مدت اجرای این مصوبات را ۳ ماه اعلام کرد.

منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان