سازمان آب و برق خوزستان، رضا پویان در این خصوص اظهار داشت : در این بازدید  مدیران عامل شرکت های تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان، مدیر تعمیرات و بهینه سازی نیروگاهها، مدیر بهره برداری نیروگاه ها و مدیر پایداری و علاج بخشی سدهای سازمان آب و […]

سازمان آب و برق خوزستان، رضا پویان در این خصوص اظهار داشت : در این بازدید  مدیران عامل شرکت های تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان، مدیر تعمیرات و بهینه سازی نیروگاهها، مدیر بهره برداری نیروگاه ها و مدیر پایداری و علاج بخشی سدهای سازمان آب و برق خوزستان ، نظارت کارگاهی شرکت مشاور دزاب و تیم های اجرایی پیمانکار حضور داشته اند.

وی افزود : معاون سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، بر تسریع در تکمیل فعالیت های باقیمانده تاکید کرد.

گفتنی  است،پروژه علاج بخشی شیرهای کشاورزی سد دز به پیمانکاری شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان در دو بخش ساختمانی با ۵۶ درصد پیشرفت و در بخش تاسیساتی با ۶۹ درصد در حال اجرا می باشد

بازدید معاونت سد ونیروگاه سازمان آب و برق خوزستان از پروژه علاج بخشی شیرهای کشاورزی سد دز