درمانگاه شهرداری اهواز که مدتی متروک مانده بود با دستور سرپرست شهرداری اهواز، جهت رفاه حال پرسنل مجددا راه اندازی شد. این درمانگاه که از مدتی قبل تعطیل و متروک مانده بود با دستور سرپرست محترم شهرداری اهواز و جهت رفاه حال پرسنل و با توجه به شرایط کرونایی مجددا از تاریخ ششم شهریور ماه […]

درمانگاه شهرداری اهواز که مدتی متروک مانده بود با دستور سرپرست شهرداری اهواز، جهت رفاه حال پرسنل مجددا راه اندازی شد.

این درمانگاه که از مدتی قبل تعطیل و متروک مانده بود با دستور سرپرست محترم شهرداری اهواز و جهت رفاه حال پرسنل و با توجه به شرایط کرونایی مجددا از تاریخ ششم شهریور ماه راه اندازی شد.
برپایه این گزارش در فاز اول این درمانگاه پزشک عمومی بصورت رایگان در دو شیفت
صبح ۸ تا ۱۳ و بعد از ظهر ۱۶ تا ۲۱ فعالیت می نماید و در فازهای بعدی پزشکان متخصص و سایر خدمات درمانی فعال خواهند شد.