در بازدید خوزی‌ها از الکل سازی رازی که در روز ۱۰۸ هزار لیتر اتانول طبی مورد نیاز ۳۱ استان کشور را تامین می کند مطرح شد: خوزستان شکرستان در شرجی هوای جنوب در خوزستان که شکرستان است در میانه خوشه های قد کشیده از قد من بالاتر، راه می افتم و دستان خود را به […]

در بازدید خوزی‌ها از الکل سازی رازی که در روز ۱۰۸ هزار لیتر اتانول طبی مورد نیاز ۳۱ استان کشور را تامین می کند مطرح شد:

خوزستان شکرستان

در شرجی هوای جنوب در خوزستان که شکرستان است در میانه خوشه های قد کشیده از قد من بالاتر، راه می افتم و دستان خود را به مانند حرکت روي سیم های تار بر قامت خوشه هاي سبز جاري می کنم تا موسیقی مزرعه در گوشم کوك شود. راه م یافتم و در میانه مزارع که طعم شیرین دارد را « ما به شور از شکرستان جهان خرسندیم » شعر زیر لب زمزمه می کنم. به قول شاعر، شکرستان که گفته اند این است، قند فراوان هم که گفته اند این است.