مهندس ربانی رییس اداره صمت شهرستان باوی بیان کرد :طی گشت مشترکی که با حضور اداره صمت ، اداره جهادکشاورزی ودامپزشکی از سیزده واحد مرغداری فعال درشهرستان باوی بازرسی و نظارت بعمل آمد وی گفت : از بازرسی های انجام شده تعداد۸ واحدمتخلف شناسایی وتحت عنوان عرضه خارج ازشبکه به تعداد۶۹/۴۵۷ قطعه وجمعا”:به مبلغ ۲۲/۲۲۶/۲۴۰/۰۰۰ریال […]

 مهندس ربانی رییس اداره صمت شهرستان باوی بیان کرد :طی گشت مشترکی که با حضور اداره صمت ، اداره جهادکشاورزی ودامپزشکی از سیزده واحد مرغداری فعال درشهرستان باوی بازرسی و نظارت بعمل آمد

وی گفت : از بازرسی های انجام شده تعداد۸ واحدمتخلف شناسایی وتحت عنوان عرضه خارج ازشبکه به تعداد۶۹/۴۵۷ قطعه وجمعا”:به مبلغ ۲۲/۲۲۶/۲۴۰/۰۰۰ریال تخلف محرز و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان