آبرسانی به روستاهای بخش منصوری توسط شركت اويك از پيمانكاران طرح نگهداشت و افزايش توليد مناطق نفتخيز جنوب انجام شد. سرپرست طرح نگهداشت و افزايش توليد ناحيه اهواز در ارتباط با اين خبر گفت: اين اقدام در راستای مسئوليت­های اجتماعي و باتوجه به وضعيت خشكسالی و تنش آبی در استان خوزستان به منظور برطرف كردن بخشی از نياز آبی روستاهای بخش منصوری صورت گرفت. مسعود […]

آبرسانی به روستاهای بخش منصوری توسط شركت اويك از پيمانكاران طرح نگهداشت و افزايش توليد مناطق نفتخيز جنوب انجام شد.

سرپرست طرح نگهداشت و افزايش توليد ناحيه اهواز در ارتباط با اين خبر گفت: اين اقدام در راستای مسئوليت­های اجتماعي و باتوجه به وضعيت خشكسالی و تنش آبی در استان خوزستان به منظور برطرف كردن بخشی از نياز آبی روستاهای بخش منصوری صورت گرفت.

مسعود ارسطو افزود: تاكنون بيش از ۱۸۰ سرويس تانكرهای آبرسانی ۱۶۰۰۰ ليتری آب آشاميدنی برای روستاهای اين منطقه ارسال شده است.

ميدان نفتی منصوری در ۴۵ كيلومتری جنوب شرقی شهر اهواز واقع است و طرح نگهداشت و افزايش توليد در اين ميدان توسط شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويك) درحال انجام است.