رییس اتاق بازرگانی اهواز میگوید: وضعیت اقتصاد ایران در شرایط شکنندهای قرار دارد؛ بنابراین اصالح یا اعمال سیاستهای اقتصادی باید با مشورت بدنه کارشناسی بخش خصوصی و اساتید برجسته دانشگاه انجام شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به معضل کسری بودجه در اقتصاد، اظهار کرد: بخش خصوصی به هیچ عنوان چاپ پول […]

رییس اتاق بازرگانی اهواز میگوید: وضعیت اقتصاد ایران در شرایط شکنندهای قرار دارد؛ بنابراین اصالح یا اعمال
سیاستهای اقتصادی باید با مشورت بدنه کارشناسی بخش خصوصی و اساتید برجسته دانشگاه انجام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به معضل کسری
بودجه در اقتصاد، اظهار کرد: بخش خصوصی به هیچ عنوان چاپ پول را توصیه نمی کند؛ چرا که چنین اقدامی
تبعات تورمی بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور در پی دارد.
شهال عموری با بیان اینکه درآمدهای دولتی دستخوش چالش شده است، تصریح کرد: دولت دارای درآمدهای ثابتی
در زمینه فروش نفت، اسناد خزانه، مالیاتی و فروش دارایی های دولتی بوده است؛ اما همزمان با تحریم ها، بخش
مهمی از این درآمدها به ویژه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کاهش یافت.
وی ادامه داد: در عین حال، اسناد خزانه نیز به دلیل برخورداری از نرخ ثابت سود، چندان از سوی عموم مردم مورد
توجه قرار نمی گیرد؛ لذا در این شرایط درآمدهای دولتی دستخوش چالش های متعددی شده است. از سوی دیگر
فروش اموال دولتی نیز چالش هایی را در پی دارد که از جمله آن می توان به تغییرات مدیریت از بدنه دولتی به
بخش خصوصی اشاره کرد که معموال در جریان واگذاری ها صورت می گیرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: همچنین باید توجه داشت در شرایطی که اقتصاد کشور دارای رشد منفی است،
امکان افزایش مالیات از کسب و کارها وجود ندارد؛ بنابراین باید در راستای جبران کسری بودجه، راهکارهای علمی
و کاربردی برای افزایش درآمدهای دولت اندیشیده شود.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، افزایش درآمدهای دولت در حالی محقق می شود که زمینه
بهبود فضای کسب و کار برای فعاالن اقتصادی فراهم شود. این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار، منجر به
تولید محصول، افزایش صادرات و رشد اقتصادی می شود که در این باب نیز دولت دارای درآمدهای پایدار مالیاتی

عموری افزود: وضعیت اقتصاد ایران در شرایط شکننده ای قرار دارد؛ بنابراین اصالح و یا اعمال سیاست های
اقتصادی همواره می بایست با مشورت بدنه کارشناسی بخش خصوصی و مجموعه اساتید برجسته دانشگاه انجام شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین در واکنش به برخی اظهار نظرات مبنی بر میزان کسری بودجه در پایان سال
جاری، گفت: پیش بینی کسری ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال، برآورد دقیقی نیست؛ به این خاطر که
معموال استفاده از ظرفیت های بودجه کشور همیشه مورد استفاده قرار نگرفته است. اما در هر صورت موضوع کسری
بودجه، قطعی است و همین موضوع باعث تخصیص پایین اعتبارات دولتی خواهد شد.
عموری در پایان تاکید کرد: تخصیص پایین اعتبارات دولتی یک سیاست انقباضی است که در دولت قبلی با جدیت
دنبال می شد که ممکن است دولت جدید نیز پیرو چنین سیاستی باشد؛ اما پیشنهاد می شود اعمال این سیاست با تدبیر
و کار کارشناسی همراه باشد تا آسیب آن نسبت به ادوار گذشته کمتر متوجه بخش خصوصی شود.