رییس اتاق بازرگانی اهواز در نشست کارگروه صادرات غیرنفتی خوزستان با موضوع بررسی مبادلات کالا از مرزهای چذابه و شلمچه در سرسرای استانداری
با بیان به اینکه وضعیت بارانداز مرز چذابه نیازمند ساماندهی دارد گفت: بخش خصوصی میتواند در این زمینه مشارکت و سرمایه گذاری کند.
شهلا عموری با اشاره به اینکه بارانداز فعلی مرز چذابه هماکنون در اختیار شهرداری بستان است افزود:در
صورت واگذاری زمین به اتاق بازرگانی اهواز به عنوان پارلمان بخش خصوصی، اقدامات عمرانی و زیرساختی برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی در این
مرز انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه غرفه های تجاری در بارانداز مرز چذابه به شکل کانکس وجود دارند ادامه داد: این شرایط در شان تجارت خارجی استان خوزستان
نیست و حتما باید ساماندهی شوند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تصمیم گیری هایی که پیش از این صورت گرفت گفت:مشکل اساسی در مرز چذابه
بی توجهی به برنامه ریزی های صورت گرفته است.
عموری، با اشاره به اینکه همزمان با تملک زمین بارانداز توسط شهرداری بستان، برخی دیگر از فعالان اقتصادی به خرید زمین و سرمایهگذاری در این
محدوده از مرز اقدام کردهاند افزود:با گذشت سالهای طولانی، این سرمایهگذاران موفق به بهرهبرداری نشده اند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت واحد در مرز چذابه باید با جدیت دنبال و محقق شود افزود: نباید اجازه داد که این مرز به صورت چند مدیریتی اداره شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: از جمله تبعات اداره مرز چذابه به واسطه پراکندگی مدیریت، کاهش صادرات غیرنفتی و همچنین توقف کامیون های حمل
کالا به دلیل ظن قاچاق است و این تبعات، باعث تحمیل خسارات سنگین به تجار و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی شده است.
مرز تجاری چذابه در شهرستان دشت آزادگان در غرب خوزستان و در ۱۱۰ کیومتری اهواز واقع است.