همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رزمایش اقتدار و امنیت جهت صیانت از اماکن مهم شرکت توسط پایگاه مقاومت بسیج کارگری و با همکاری مدیریت حراست در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۳۱ در کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رزمایش اقتدار و امنیت جهت صیانت از اماکن مهم شرکت توسط پایگاه مقاومت بسیج کارگری و با همکاری مدیریت حراست در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۳۱ در کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد.