بهرام جعفری گفت: با توجه به کاهش شدید منابع آبی استان خوزستان نسبت به سال گذشته ضروری است که کشاورزان تا آغاز بارندگی ها از هر گونه کشت جدید از جمله چغندرقند و کلزا خودداری نمایند. شایان ذکر است شبکه آبیاری دیمچه تحت پوشش شبکه آبیاری گتوند، مشتمل بر ۲۵۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی می باشد.

بهرام جعفری گفت: با توجه به کاهش شدید منابع آبی استان خوزستان نسبت به سال گذشته ضروری است که کشاورزان تا آغاز بارندگی ها از هر گونه کشت جدید از جمله چغندرقند و کلزا خودداری نمایند.

شایان ذکر است شبکه آبیاری دیمچه تحت پوشش شبکه آبیاری گتوند، مشتمل بر ۲۵۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی می باشد.