شهردار اهواز در بازدید شبانه از میدان میوه و تره بار الغدیر از وضعیت آن بازدید و مشکلات غرفه داران را از نزدیک شنیده و با مردم گفتگو کرد. رضا امینی در بازدید شبانه خود از وضعیت میدان میوه و تره بار الغدیر دیدن کرده و مشکلات غرفه داران این میدان را از نزدیک شنید. […]

شهردار اهواز در بازدید شبانه از میدان میوه و تره بار الغدیر از وضعیت آن بازدید و مشکلات غرفه داران را از نزدیک شنیده و با مردم گفتگو کرد.

رضا امینی در بازدید شبانه خود از وضعیت میدان میوه و تره بار الغدیر دیدن کرده و مشکلات غرفه داران این میدان را از نزدیک شنید.

وی در این بازدید با شنیدن مشکلات مردم از زبان آن ها نیز، گفتگویی کامل در خصوص نیازهای مردم و غرفه داران در این میدان داشت.