همزمان با روز اربعین امام حسین علیه السلام موکب کشت و صنعت حکیم فارابی برپا شد. در این تکیه ی حسینی که در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۵ مصادف با روز اربعین با همکاری کمیته فرهنگی و پایگاه مقاومت بسیج کارگری کشت و صنعت حکیم فارابی برپا شده بود، همزمان با ورود پرسنل شرکت، ضمن پخش نواهای حسینی، از کارکنان محترم پذیرایی به عمل آمد.

همزمان با روز اربعین امام حسین علیه السلام موکب کشت و صنعت حکیم فارابی برپا شد.
در این تکیه ی حسینی که در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۵ مصادف با روز اربعین با همکاری کمیته فرهنگی و پایگاه مقاومت بسیج کارگری کشت و صنعت حکیم فارابی برپا شده بود، همزمان با ورود پرسنل شرکت، ضمن پخش نواهای حسینی، از کارکنان محترم پذیرایی به عمل آمد.