رضا عبدالشاه نژاد گفت: با هماهنگی واحد آموزش “دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت” شرکت، دوره آموزشی تخصصی هیدرومتری پایه ویژه کارشناسان گروه سنجش آب و زه آب در دفتر فنی شرکت آبیاری کرخه و شاوور برگزار شد. وی افزود: معرفی مفاهیم و چارچوب علوم اندازه گیری، انواع جریان هیدرولیکی، مشخصات فنی ایستگاه های اندازه […]

رضا عبدالشاه نژاد گفت: با هماهنگی واحد آموزش “دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت” شرکت، دوره آموزشی تخصصی هیدرومتری پایه ویژه کارشناسان گروه سنجش آب و زه آب در دفتر فنی شرکت آبیاری کرخه و شاوور برگزار شد.

وی افزود: معرفی مفاهیم و چارچوب علوم اندازه گیری، انواع جریان هیدرولیکی، مشخصات فنی ایستگاه های اندازه گیری جریان، روش های اندازه گیری دبی، دقت در اندازه گیری ها بر مبنای توصیه های سازمان (W.M.O)  و ارزیابی کاربرگ های محاسباتی مولینه ها از مهمترین سر فصل های این کارگاه آموزشی بود.

گفتنی است مدرس این دوره آموزشی، رضا عبدالشاه نژاد مدیر دفتر فنی شرکت و همچنین از مدرسان آموزشکده صنعت آب و برق خوزستان بوده است.