مسعود صادقی گفت: این بازدید با هدف بررسی مشکلات کشاورزان منطقه الباجی تحت پوشش شبکه کوثر انجام شد. وی افزود: کشاورزان محترم منطقه با بیان مسائلی از قبیل توزیع آب، لایروبی کانال ها و ترمیم شکستگی کانال های فرعی، انتظارات خود را در این خصوص مطرح کردند. مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور ضمن تشریح […]

مسعود صادقی گفت: این بازدید با هدف بررسی مشکلات کشاورزان منطقه الباجی تحت پوشش شبکه کوثر انجام شد.

وی افزود: کشاورزان محترم منطقه با بیان مسائلی از قبیل توزیع آب، لایروبی کانال ها و ترمیم شکستگی کانال های فرعی، انتظارات خود را در این خصوص مطرح کردند.

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور ضمن تشریح شرایط خشکسالی و کمبود منابع و ذخایر آبی و لزوم رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات توزیع عادلانه آب از سوی کشاورزان، از نمایندگان آنان خواست تا شرکت را در جهت تحقق انتظارات و خواسته‌های کشاورزان یاری کنند