رضا عبدالشاه نژاد گفت: یکی از معضلات شبکه های آبیاری، سرقت اشل‌های فلزی کانال ها و مجاری شبکه‌ها می باشد که موجب اخلال در عملیات بهره برداری و توزیع آب می شود. وی افزود : دفتر فنی شرکت بهره برداری کرخه و شاوور در راستای رفع این نقیصه، ضمن بازنگری اشل های منطقه‌ای شبکه ها […]

رضا عبدالشاه نژاد گفت: یکی از معضلات شبکه های آبیاری، سرقت اشل‌های فلزی کانال ها و مجاری شبکه‌ها می باشد که موجب اخلال در عملیات بهره برداری و توزیع آب می شود.

وی افزود : دفتر فنی شرکت بهره برداری کرخه و شاوور در راستای رفع این نقیصه، ضمن بازنگری اشل های منطقه‌ای شبکه ها و تبدیل آنها به ترازهای متناظر نسبت به سطح آزاد آب دریا، اصلاح و نصب اشل های شابلونی را در دستور کار گروه سنجش آب و زه آب، قرار داده است.

مدیر دفتر فنی شرکت آبیاری کرخه و شاوور تصریح کرد: در همین راستا و پس از تعیین و تدقیق تراز پل بتنی ماشین رو در ابتدای مجرای اصلی شبکه آبیاری کرخه نور، عملیات پیاده سازی رقوم برروی پل بتنی مذکور و اجرای نشانه گذاری با استفاده از اشل شابلونی با هدف جلوگیری از سرقت اشل‌های فلزی این شبکه انجام شد.