براي نخستين بار در كشور، اسيدكاری چاه‌های نفتی با اسيد امولسيونی سه فازی و با همت كارشناسان واحد انگيزش اداره مهندسی بهره‌برداری شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب انجام شد. اين عمليات بر روی چاه شماره-۳۲۵ مارون انجام شد  و در نتيجه آن، دبی چاه از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ بشكه در روز افزايش يافت. چاه-‌۳۲۵ مارون تكميلی درلايه-۲ مخزن آسماری مارون است كه با دبی۵۰۰ بشكه در روز بهره‌برداری می شد. باتوجه به افت […]

براي نخستين بار در كشور، اسيدكاری چاه‌های نفتی با اسيد امولسيونی سه فازی و با همت كارشناسان واحد انگيزش اداره مهندسی بهره‌برداری شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب انجام شد.

اين عمليات بر روی چاه شماره-۳۲۵ مارون انجام شد  و در نتيجه آن، دبی چاه از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ بشكه در روز افزايش يافت.

چاه-‌۳۲۵ مارون تكميلی درلايه-۲ مخزن آسماری مارون است كه با دبی۵۰۰ بشكه در روز بهره‌برداری می شد. باتوجه به افت فشار زياد ته چاهی و با هدف بهبود وضعيت توليدی چاه، اسيدكاری گسترده چاه با اسيد سه فازی انجام شد و سپس احياء با تزريق نيتروژن توسط دستگاه لوله مغزی سيار و در حضور MOT صورت گرفت.

درنتيجه انجام اسيدكاری گسترده در اين چاه، فشار جريانی ته چاهی و سر چاهی افزايش و دبی چاه از ۵۰۰ بشكه در روز به۱۰۰۰ بشكه در روز رسيده است.

شايان ذكر است اسيد امولسيونی سه فازی برای اولين بار در كشور، در اين چاه مورد استفاده قرار گرفته كه با نتايج موثر آن امكان حل مشكلات افت فشارهای موجود در چاه‌ها ميسر خواهد شد.