در گشت مشترکی که با حضور اداره صمت و اداره بهداشت دیروز برگزار شد از تعداد ۲۵ واحد صنفی بازرسی بعمل آمد رییس اداره صمت شهرستان رامهرمز گفت : در این گشت مشترک از تعداد ۸ واحد صنفی خواربار، ۵ واحد نانوایی ،یک مورد ارایشگاه، ۵ واحد پروتینی، ۳ واحد صنفی میوه فروش و ۳واحد […]

در گشت مشترکی که با حضور اداره صمت و اداره بهداشت دیروز برگزار شد از تعداد ۲۵ واحد صنفی بازرسی بعمل آمد

رییس اداره صمت شهرستان رامهرمز گفت : در این گشت مشترک از تعداد ۸ واحد صنفی خواربار، ۵ واحد نانوایی ،یک مورد ارایشگاه، ۵ واحد پروتینی، ۳ واحد صنفی میوه فروش و ۳واحد متفرقه بازرسی بعمل آمد
وی گفت : در این بازرسی ها ۶ واحد متخلف تشکیل پرونده شد و به ۶ مورد موارد بهداشتی تذکر داده شو و ۱۱ نفر از متصدیان واحدهای مذکور واکسن دریافت نکرده بود