در جریان برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن نمایشگاههای ایران که در تهران برگزار شد، دکتر رحیم جلیلی مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان خوزستان به عنوان نائب رئیس  انجمن نمایشگاههای ایران انتخاب گردید. امید که این انتخاب شایسته گامی برای موفقیت های هر چه بهتر استان خوزستان در عرصه اقتصاد باشد.

در جریان برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن نمایشگاههای ایران که در تهران برگزار شد، دکتر رحیم جلیلی مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان خوزستان به عنوان نائب رئیس  انجمن نمایشگاههای ایران انتخاب گردید.

امید که این انتخاب شایسته گامی برای موفقیت های هر چه بهتر استان خوزستان در عرصه اقتصاد باشد.