اورهال کارخانه نیشکر هفت تپه آغاز شده‌است و قطعات در حال تعمیر و نصب هستند.

اورهال کارخانه نیشکر هفت تپه آغاز شده‌است و قطعات در حال تعمیر و نصب هستند.