تابلوهای هشدار دهنده محدودیت سرعت مربوط به دوربین های ثبت تخلف در بلوار ساحلی غربی، در جهت ایمن سازی معابر شهری و کاهش سوانح و تصادفات رانندگی، توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، تهیه و نصب شد. عبدالامیر مجدم اظهار داشت: با توجه به اهمیت ارتقای ایمنی و کاهش سوانح و تصادفات […]

تابلوهای هشدار دهنده محدودیت سرعت مربوط به دوربین های ثبت تخلف در بلوار ساحلی غربی، در جهت ایمن سازی معابر شهری و کاهش سوانح و تصادفات رانندگی، توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، تهیه و نصب شد.

عبدالامیر مجدم اظهار داشت: با توجه به اهمیت ارتقای ایمنی و کاهش سوانح و تصادفات رانندگی در سطح معابر شهر اهواز، این معاونت اقدام به تهیه و نصب تابلوهای هشدار دهنده محدودیت سرعت مربوط به دوربین های ثبت تخلف در بلوار ساحلی غربی نمود.