در راستای تکریم و تعظیم شهدا طی دیداری از خانواده شهدای معظم باقری از شهدای دفاع مقدس و شهید حسین درگی از شهدای سد شهید عباسپور تجلیل بعمل آمد.

در راستای تکریم و تعظیم شهدا طی دیداری از خانواده شهدای معظم باقری از شهدای دفاع مقدس و شهید حسین درگی از شهدای سد شهید عباسپور تجلیل بعمل آمد.