” عبداله طاهری ” گفت : در ادامه روند آگاهی سازی کشاورزان تحت پوشش اراضی این شرکت از وضعیت آب حوضه مارون ، با دعوت از نمایندگان کشاورزان کانال D ناحیه جنوب بهبهان ، بر لزوم برنامه ریزی و مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی و بررسی وضعیت منابع آب و محدودیت های کشت های […]

” عبداله طاهری ” گفت : در ادامه روند آگاهی سازی کشاورزان تحت پوشش اراضی این شرکت از وضعیت آب حوضه مارون ، با دعوت از نمایندگان کشاورزان کانال D ناحیه جنوب بهبهان ، بر لزوم برنامه ریزی و مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی و بررسی وضعیت منابع آب و محدودیت های کشت های پاییزه در حوضه مارون تاکید شد.

وی با بیان اینکه بحث کمبود آب، یکی از مهم ترین مباحثی است که باید به طور جدی در خصوص آن برنامه ریزی شود ، گفت : باتوجه به پیش بینی های انجام شده مبنی بر عدم بارش های مناسب و موثر در پاییز امسال در سطح حوضه مارون باعث محدودیت هایی مربوط به تامین آب کشاورزی در کشت های پاییزه میشود و ضروری است کشاورزان آماده سازی زمین را با تاخیر انجام داده و تا آغاز بارندگی‌ها از هرگونه کشت جدید خودداری کنند.

طاهری تصریح کرد : این جلسه باحضور مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری مارون ، سرگروه و نمایندگان دریچه های آبگیر کانال D ناحیه جنوب بهبهان ، تشکیل و در خصوص رفع موانع در نظام توزیع آب با توجه به شرایط اراضی و کانال های شبکه آبیاری مارون و همکاری نمایندگان دریچه ها و کشاورزان در کاهش تخلفات و برداشت آب غیر مجاز ، بحث و تبادل نظر گردید .