آیین رونمایی از اولین دیتاسنتر (مرکز داده) استاندارد شرکت توزیع برق خوزستان و مرکز عملیات شبکه (NOC) با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد. در بازدید از این پروژه، مدیرعامل محترم شرکت، معاونت مرکز مدیریت راهبردی افتای خوزستان، معاونت های مشترکین، مهندسی، بهره برداری، برنامه ریزی و مدیران روابط عمومی و دفتر آمار و بودجه […]

آیین رونمایی از اولین دیتاسنتر (مرکز داده) استاندارد شرکت توزیع برق خوزستان و مرکز عملیات شبکه (NOC) با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

در بازدید از این پروژه، مدیرعامل محترم شرکت، معاونت مرکز مدیریت راهبردی افتای خوزستان، معاونت های مشترکین، مهندسی، بهره برداری، برنامه ریزی و مدیران روابط عمومی و دفتر آمار و بودجه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان حضور داشتند و در جریان نحوه و شرایط انجام پروژه و نیز قابلیت ها و امکانات این طرح قرار گرفتند.