با همکاری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی، ۵ واحد آموزشی شهرستان شادگان به سیستم سرمایشی مجهز شد. شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی در راستای امر مسئولیتهای اجتماعی و کمکهای خداپسندانه در امر آموزش، روز ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰، تعداد ۲۵ دستگاه کولر به ۵ واحد آموزشی شهرستان شادگان اهدا نمود. بهزاد جعفرزاده، مسئول […]

با همکاری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی، ۵ واحد آموزشی شهرستان شادگان به سیستم سرمایشی مجهز شد.
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی در راستای امر مسئولیتهای اجتماعی و کمکهای خداپسندانه در امر آموزش، روز ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰، تعداد ۲۵ دستگاه کولر به ۵ واحد آموزشی شهرستان شادگان اهدا نمود.
بهزاد جعفرزاده، مسئول نوسازی و تجهیز مدارس شهرستان شادگان در این خصوص گفت : پس از جلسات و پیگیری در این خصوص با شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی و عزم جناب آقای مهندس بهادری، مدیر عامل آن شرکت بر ورود به مشارکت و مساعدت در امر آموزش و پرورش، کولرهای تعداد ۵ واحد فضای اموزشی جهت راه اندازی و بهره برداری کامل مدارس مذکور توسط نوسازی مدارس شهرستان تحویل گرفته شد.