برای نخستين بار در شركت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری پايش آلتراسونيك پيشرفته Phased Array با تكنيك C-Scan بر روی نقاط TML معيوب در ايستگاه تزريق گاز آغاجاری  و ايستگاه ٢٠٠٠ پازنان-١ انجام شد. رئيس بازرسی فنی و خوردگی فلزات اين شركت گفت: كارشناسان اين اداره در جهت بهبود و افزايش اطميناننتايج حاصله از روش‌های پايش متداول مانند آلتراسونيك  A-SCAN، تصميم به […]

برای نخستين بار در شركت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری پايش آلتراسونيك پيشرفته Phased Array با تكنيك C-Scan بر روی نقاط TML معيوب در ايستگاه تزريق گاز آغاجاری  و ايستگاه ٢٠٠٠ پازنان-١ انجام شد.

رئيس بازرسی فنی و خوردگی فلزات اين شركت گفت: كارشناسان اين اداره در جهت بهبود و افزايش اطميناننتايج حاصله از روش‌های پايش متداول مانند آلتراسونيك  A-SCAN، تصميم به استفاده از روش‌های نوين بازرسی گرفته و با در نظر گرفتن اهميت ايستگاه تزريق گاز آغاجاری و ايستگاه ٢٠٠٠ منطقه تفيك پازنان-١ ، تكنيك آلتراسونيك آرايه فازی و C-SCAN را براي پايش ٥ نقطه از نقاط حاد و بحرانی به كار بستند.

 وي با اشاره به مزيت استفاده از روش‌های نوين در بازرسی و پايش تاسيسات و خطوط لوله  گفت: با به كارگيری اين روش نوع عيوب و ميزان گستردگی عيوب به طور كامل مشخص شده و تصميم‌گيری در مورد بازه زمان بازرسی دوره‌ای و ميزان انسجام مكانيكی خطوط تسهيل شده است.

 رئيس بازرسی فنی و خوردگی فلزات عنوان كرد: همچنين استفاده از روش‌های پيشرفته علاوه بر تقويت روش‌های بازرسی و اطمينان از انسجام مكانيكی خطوط پاييپنگ، سلامت پرسنل و استمرار توليد را تضمين می‌كند