معاینات ادواری پرسنل شرکت حکیم فارابی از روز ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آغاز گردید.

معاینات ادواری پرسنل شرکت حکیم فارابی از روز ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آغاز گردید.