جلسه کارگروه آرد و نان و گندم با حضور فرماندار و اعضای کارگروه در محل فرمانداری شهرستان امیدیه برگزار شد.

جلسه کارگروه آرد و نان و گندم با حضور فرماندار و اعضای کارگروه در محل فرمانداری شهرستان امیدیه برگزار شد.

فرماندار شهرستان امیدیه فرمود : پخت نان با کیفیت از مهمترین حقوق شهروندان است که همه باید در راستای احترام به این حق تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

فرماندار شهرستان در جلسه کارگروه آرد و نان گفت: نظارت مداوم بر نانوایی ها باید انجام شود و اگر واحدی عملکرد مناسب داشت تشویق و اگر غیر از این بود قطعا باید برخورد گردد.
مهندس بهاروند ریس اداره صمت شهرستان گفت : ساماندهی، تامین و توزیع آرد باید ازاولویت های مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان شهرستان در جهت رضایتمندی شهروندان باشد.
در ادامه این نشست در خصوص سهمیه آرد و نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.