اولین جشنواره ملی شهدرسانه برترین های خود در عرصه رسانه را انتخاب کرد. به گزارش پایگاه خبری کشاورزی پرس، در ادامه اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر،اولین جشنواره شهدرسانه نیز برگزارشد و ازبین ۱۰۸ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره به ۱۸نفر از اهالی رسانه در۶بخش تفدیر وبا اعطای هدایا تجلیل شد.

اولین جشنواره ملی شهدرسانه برترین های خود در عرصه رسانه را انتخاب کرد.

به گزارش پایگاه خبری کشاورزی پرس، در ادامه اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر،اولین جشنواره شهدرسانه نیز برگزارشد و ازبین ۱۰۸ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره به ۱۸نفر از اهالی رسانه در۶بخش تفدیر وبا اعطای هدایا تجلیل شد.