“مسعود صادقی میانرودی” با اشاره به کاهش دبی آب در انتهای کانال K8 شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی شرکت گفت: بلافاصله جلسه‌ای با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم  در راستای حل و فصل مسایل و مشکلات تامین آب کشاورزان این کانال برگزار شد. در این جلسه که در حوزه مرکزی و با حضور مدیر حوزه […]

“مسعود صادقی میانرودی” با اشاره به کاهش دبی آب در انتهای کانال K8 شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی شرکت گفت: بلافاصله جلسه‌ای با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم  در راستای حل و فصل مسایل و مشکلات تامین آب کشاورزان این کانال برگزار شد.

در این جلسه که در حوزه مرکزی و با حضور مدیر حوزه و معاونت بهره برداری شرکت و جمعی از نمایندگان کشاورزان این کانال برگزار شد، پس از ایجاد هماهنگی‌های لازم، با قید فوریت نسبت به انجام عملیات جوشکاری و‌ تنظیم دریچه‌های طول مسیر کانال K8 اقدام شد، که این موضوع می تواند مشکلات تامین آب اراضی کشاورزان محدوده انتهای مسیر این کانال را مرتفع نماید .

گفتنی است کانال k8 در شبکه کوثر حوزه مرکزی شرکت واقع شده و دارای سطحی معادل ۱۴۰۰ هکتار ، طولی برابر ۹ کیلومتر و همچنین تعداد ۲۳ آبگیر یا دریچه می باشد.