بازدید مشترک از کارخانه آرد مسجدسلیمان با حضور رئیس سازمان صمت این شهرستان و کارشناس صنایع این اداره صورت گرفت.

بازدید مشترک از کارخانه آرد مسجدسلیمان با حضور رئیس سازمان صمت این شهرستان و کارشناس صنایع این اداره صورت گرفت.

ایمان اسدی شیخ رباط رئیس اداره مسجد سلیمان گفت:به منظور بررسی روند فعالیت ها و بررسی کیفیت آرد تولیدی،طی بازدید به عمل آمده از کارخانه آرد مسجدسلیمان روند کار و خط تولید مورد بازدید قرار گرفت.

مهندس شیخ رباط افزود:به منظور بررسی روند توزیع آرد در بین نانوایان شهرستان مسجد سلیمان توسط بازرسان صدور حواله آرد و ارائه به نانوایی که مدتی انجام نمی شد،دوباره در دستور کار قرار گرفت.