مدیر هیدروژئوماتیک و مدل های ریاضی معاونت مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از انجام نقشه برداری از حریم و بستر رودخانه دز توسط تیم سنجش پهبادی این معاونت خبر داد.

محسن حسین زاده گفت: به منظور تعیین حریم و بستر رودخانه دز در منطقه زاویه دزفول، طراحی منطقه پروازی و نقشه برداری هوایی با بهره گیری از پهپاد ebee  + ،mavic  و سایر تجهیزات نقشه برداری پایش هوایی و تصویر برداری از حریم و بستر رودخانه در یک بازه ۶ کیلومتری انجام شد.

مدیر هیدروژئوماتیک و مدل های ریاضی افزود: مدل رقومی تولید شده، ورودی مدل های ریاضی برای شبیه سازی جریان و سیلاب است.

محصول دیگر این برداشت تهیه نقشه توپوگرافی ۱۰۰۰/۱ می باشدکه این فعالیت صرفه اقتصادی برای سازمان آب و برق به همراه داشته است.