معاون فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز از عملیات اورهال واحد شماره 4 نیروگاه دز برای اولین بار پس از بهینه سازی خبر داد.

جاسم تیموری گفت: پس از بهینه سازی و راه اندازی واحد شماره ۴ نیروگاه دز و تحویل موقت این واحد جهت بهره برداری، به منظور بررسی فنی قطعات و تجهیزات و رفع عیوب خاص که در زمان راه اندازی موقت مشخص گردید، این واحد  در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال جاری  از مدار تولید خارج گردیده  تا بررسی و تست های مورد نیاز و رفع نواقص این واحد انجام شود.

در حال حاضر تیمی متشکل از دست اندرکاران پروژه مذکور ( کارفرما، مشاور و پیمانکاران) و شرکت تعمیرات ناحیه دز با نظارت کارشناسان فنی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در حال انجام این پروژه می باشند.