بامداد امروز رضا امینی شهردار اهواز از زمين هاي اطراف  زردشت، ویلادشت و ۱۵۰ هکتاری  بازدید کرد. شهردار اهواز در این بازدید یادآور شد: برنامه جامعی برای مشخص شدن ارزش افزوده اراضی متعلق به شهرداری دارد.

بامداد امروز رضا امینی شهردار اهواز از زمين هاي اطراف  زردشت، ویلادشت و ۱۵۰ هکتاری  بازدید کرد.

شهردار اهواز در این بازدید یادآور شد: برنامه جامعی برای مشخص شدن ارزش افزوده اراضی متعلق به شهرداری دارد.