علی اصغر شالبافیان در پیامی نوشت: برگزاری جشنواره ملی برداشت نیشکر خوزستان اقدامی در راستای تنوع بخشی محصولات گردشگری و گامی به سوی رونق گردشگری کشاورزی بود. این رویداد نشان داد؛ خوزستان زرخیز می تواند با تکیه بر صنعت گردشگری، داشته هایش راعرضه و آنها را در ظرف اقتصادبه خدمت گیرد.

علی اصغر شالبافیان در پیامی نوشت: برگزاری جشنواره ملی برداشت نیشکر خوزستان اقدامی در راستای تنوع بخشی محصولات گردشگری و گامی به سوی رونق گردشگری کشاورزی بود. این رویداد نشان داد؛ خوزستان زرخیز می تواند با تکیه بر صنعت گردشگری، داشته هایش راعرضه و آنها را در ظرف اقتصادبه خدمت گیرد.